ข้อตกลงการใช้บริการ Dayly Shop
(ปรับปรุงล่าสุด 25 กรกฎาคม 2562)

ข้อตกลงการใช้บริการ Dayly Shop

ข้อตกลงการใช้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นร้านค้าสมาชิกการให้บริการ Dayly Shop ฉบับนี้ เสมือนเป็นสัญญาขอใช้บริการและบังคับใช้กับผู้ใช้บริการ Dayly Shop โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. นิยามศัพท์

“Dayly Shop” หมายถึง ระบบ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ของบริษัทฯ ที่ทำให้ร้านค้าสมาชิกสามารถใช้บริการต่างๆ และ/หรือ รับชำระเงินค่าสินค้า จากลูกค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยร้านค้าสมาชิกจะต้องสร้างบัญชีผู้ดูแลร้านค้าสำหรับใช้บริการและให้บริการรับชำระเงินจากลูกค้า

“การให้บริการ Dayly Shop” หมายถึง การใช้งาน Dayly Shop เพื่อให้บริการระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เช่น การให้สะสมคะแนน การแลกของรางวัลจากการสะสมคะแนน การรับชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าสมาชิกแต่ละรายเท่านั้น

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท ดีพบล็อค จำกัด ผู้ให้บริการ Dayly และ Dayly shop

“บัญชีผู้ดูแลร้านค้า” หมายถึง บัญชี Dayly Shop ที่ร้านค้าสมาชิกต้องเปิดและดำรงไว้เพื่อให้บริการ Dayly Shop

“บัญชีพนักงานของร้านค้า” หมายถึง บัญชี Dayly Shop ที่ผู้ดูแลร้านค้ากำหนดให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถใช้บริการ Dayly Shop

“ร้านค้าสมาชิก” หมายถึง ร้านค้าสมาชิก ที่ใช้บริการ Dayly Shop ที่ได้ทำการลงทะเบียนและบริษัทฯ ได้ยืนยันการรับสมัครดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งผลการรับสมัครให้แก่ผู้สมัครทราบแล้ว

“ข้อมูลอันเป็นความลับ” หมายถึง เอกสาร ข้อมูล ข้อความ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับร้านค้าสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่ร้านค้าสมาชิก เว้นแต่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้ร้านค้าสมาชิกสามารถเปิดเผยได้ เช่น สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

ข้อ 2. คุณสมบัติของร้านค้าสมาชิก

ตลอดระยะเวลาในการให้บริการ Dayly Shop นั้น ร้านค้าสมาชิกขอรับรองว่าร้านค้าสมาชิกมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดา ร้านค้าสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำการสมัครเป็นร้านค้าสมาชิก
 2. มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจากการล้มละลาย
 4. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 6. ไม่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 7. ไม่เป็นกรรมการผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุญาต
 8. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 9. ไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ข) ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกเป็นนิติบุคคล

 1. เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
 2. นิติบุคคลและกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังที่กำหนดไว้ในข้อ (ก)
 3. จะต้องไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
 4. จะต้องไม่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ทั้งนี้ ไม่ว่าร้านค้าสมาชิกจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ร้านค้าสมาชิกรับรองว่าร้านค้าสมาชิกเป็นผู้มีอำนาจกระทำนิติกรรมใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดนี้ให้มีผลสมบูรณ์ผูกพันทุกประการและไม่ถูกห้ามโดยกฎหมายหรือข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ที่มีอยู่กับบุคคลใดๆ และ ร้านค้าสมาชิกยินยอมที่จะจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและ/หรือคำรับรองตามสมควร เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกอบกิจการร้านค้า เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกในทันทีหากบริษัทฯ พบว่าร้านค้าสมาชิกขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติผิดคำรับรองข้างต้น โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ร้านค้าสมาชิก
ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หากการที่ร้านค้าสมาชิกไม่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากร้านค้าสมาชิกเต็มจำนวน

ข้อ 3. ขอบเขตการเป็นร้านค้าสมาชิกและกำหนดระยะเวลาการเป็นร้านค้าสมาชิก

ร้านค้าสมาชิกสามารถให้บริการ Dayly Shop เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ/หรือ ให้บริการรับชำระสำหรับสินค้าและบริการของร้านค้าสมาชิกเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือเพิกถอนการอนุญาต ร้านค้าสมาชิกสามารถตรวจสอบรายการที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ Dayly Shop และตามช่องทางการแจ้งข่าวสารที่บริษัทฯกำหนด

การเป็นร้านค้าสมาชิกให้มีผลนับแต่วันที่ร้านค้าสมาชิกได้รับอนุมัติการลงทะเบียนจากบริษัทฯและบริษัทฯเปิดให้ใช้งาน Dayly Shop โดยร้านค้าสมาชิกสามารถต่ออายุการใช้บริการได้โดยการชำระเงินค่าบริการ (Dayly Package) ตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ผ่านทางเว็บไซต์ Dayly Shop

ข้อ 4. หน้าที่ของร้านค้าสมาชิก

ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ ร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

4.1 ร้านค้าสมาชิกสามารถใช้บริการ Dayly Shop เพื่อบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ/หรือ ให้บริการรับชำระค่าสินค้า ตามที่บริษัทฯ กำหนด และจะไม่นำระบบ Dayly Shop ไปประกอบกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากที่กำหนดโดยบริษัทฯ หรือโดยเจตนารมณ์ของระบบ

4.2 หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าร้านค้าสมาชิกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างไปจากที่กำหนดโดยบริษัทฯ อาจใช้เป็นเหตุยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกได้โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

4.3 ร้านค้าสมาชิกต้องทำการตั้งค่าร้านค้าที่ Dayly Shop กำหนดไว้ในระบบ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของร้านค้าสมาชิก โดยข้อมูลทุกประเภทที่ถูกแสดงภายใต้ร้านค้าสมาชิก ที่ร้านค้าสมาชิกให้ไว้นั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบตามกฎหมายของร้านค้าสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว

4.4 ร้านค้าสมาชิกจะต้องให้บริการผ่านระบบ Dayly Shop ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยใช้ความระมัดระวังในการให้บริการ และไม่ปฏิบัติสิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม จริยธรรมอันดี หากปรากฏว่าร้านค้าสมาชิกขาดความน่าเชื่อถือ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้เป็นเหตุยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกได้โดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว

4.5 ร้านค้าสมาชิกอาจเพิ่มข้อมูลร้านค้าและการตั้งค่าอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในภายหลัง หากบริษัทตรวจสอบพบความผิดปกติของข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ บริษัทร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านได้ ซึ่งหากบริษัทฯ คัดค้าน ร้านค้าสมาชิกต้องชี้แจงเหตุผล หรือ แสดงหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อใช้บริการ Dayly Shop ต่อไป

ข้อ 5. การสร้างบัญชีผู้ดูแลร้านค้า

ในการให้บริการ Dayly Shop และ/หรือ การรับชำระค่าสินค้าของร้านค้าสมาชิกจะต้องสร้าง “บัญชีผู้ดูแลร้านค้า” และต้องให้ข้อมูลการติดต่อที่จำเป็นไว้กับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง หากในบัญชีผู้ดูแลร้านค้าไม่มีข้อมูลการติดต่อตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการระงับการให้บริการระบบ Dayly Shop จนกว่าร้านค้าสมาชิกจะทำการตั้งค่าในบัญชีผู้ดูแลร้านค้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการชดเชย และ/หรือ คืนเงินให้แก่ร้านค้าสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ

ข้อ 6. ความรับผิดของร้านค้าสมาชิก

6.1 ร้านค้าสมาชิกตกลงรับทราบว่าบัญชีผู้ดูแลร้านค้า และ บัญชีพนักงานของร้านค้า ที่ใช้ในการเข้าใช้ Dayly Shop เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และ/หรือ การทำรายการที่รับชำระค่าสินค้าและบริการของร้านค้าสมาชิก หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของลูกค้าเป็นความลับ ร้านค้าสมาชิกจะต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านดังกล่าวไว้ในที่ปลอดภัยและถือเป็นความลับเฉพาะตัวของร้านค้าสมาชิกเท่านั้น การเปิดเผยบัญชีและรหัสผ่านให้แก่บุคคลอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นร้านค้าสมาชิกถือเป็นการปฏิบัติผิดสัญญานี้ หากเกิดความเสียหายประการใดจากการที่ร้านค้าสมาชิกเปิดเผยหรือกระทำการใดๆ จนทำให้บุคคลอื่นล่วงรู้ หรือได้รับบัญชีและรหัสผ่าน ร้านค้าสมาชิกจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการอายัด หรือระงับการใช้บัญชีและรหัสผ่านนั้น ทั้งนี้ ร้านค้าสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

6.2 ร้านค้าสมาชิกตกลงยินยอมให้ถือว่าการใช้บริการใดๆ ซึ่งกระทำโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของร้านค้าสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของร้านค้าสมาชิกเองก็ดี หรือการกระทำของบุคคลอื่นใดก็ดี เป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันร้านค้าสมาชิกเสมือนหนึ่งได้กระทำโดยร้านค้าสมาชิกเอง และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ของร้านค้าสมาชิกผ่านการใช้รหัสผ่านนั้น

6.3 ในกรณีที่ร้านค้าสมาชิกทำรายการใดรายการหนึ่งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ร้านค้าสมาชิกยอมรับว่าจะไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และรายการนั้นจะมีผลผูกพันสมบูรณ์ตามกฎหมายกับร้านค้าสมาชิกทุกประการ เว้นแต่ในกรณีที่ Dayly Shop เปิดให้ทำรายการปรับปรุงได้เท่านั้น

ข้อ 7. สิทธิประโยชน์ของร้านค้าสมาชิก

ร้านค้าสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่บริษัทฯกำหนดสำหรับการใช้บริการ Dayly Shop โดยอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลการใช้บริการ Dayly Shop ของร้านค้าสมาชิก และ/หรือ เป็นการให้สิทธิประโยชน์แก่ร้านค้าสมาชิกโดยรวม โดยเทศกาล หรือ โดยกรณีที่บริษัทกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราว และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการกำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่อตามที่ร้านค้าสมาชิกได้ให้ไว้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ซึ่งร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยตัวเอง

ข้อ 8. ข้อมูลส่วนบุคคล

ร้านค้าสมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ ตรวจสอบ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใด ๆ ของร้านค้าสมาชิกที่ได้ให้ไว้หรือได้เกิดขึ้นในระบบของ Dayly Shop หรือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าสมาชิกอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dayly Shop ซึ่งเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์

ข้อ 9. การออกหลักฐานให้แก่ลูกค้า

ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดทำเอกสารยืนยันการทำรายการ โดยมีรูปแบบ ข้อความ และรายละเอียดตามที่ร้านค้าสมาชิกกำหนดขึ้นเอง รวมถึงวิธีการจัดทำเอกสารและนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารของร้านค้าสมาชิกที่จัดทำขึ้นเพื่อยืนยันการทำรายการระหว่างร้านค้าสมาชิกกับลูกค้าของร้านค้าสมาชิกเอง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถใช้อ้างอิงกับบริษัทฯ ได้แต่อย่างใด เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นหลักฐานที่ออกโดยระบบของ Dayly Shop ที่บริษัทฯ ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้น

ข้อ 10. ข้อพิพาทจากการให้บริการของร้านค้าสมาชิก

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่างลูกค้ากับร้านค้าสมาชิก หรือข้อผิดพลาดหรือบกพร่องในการให้บริการผ่านระบบ Dayly Shop ไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นกับลูกค้าหรือไม่ บริษัทฯ จะไม่ร่วมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น โดยร้านค้าสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว เว้นแต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากข้อพิพาทระหว่างลูกค้ากับร้านค้าสมาชิกเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับระยะเวลาหรือสิทธิ หรือข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Dayly Shop บริษัทฯ จะถือเอาหลักฐานการที่ร้านค้าสมาชิกออกให้แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งร้านค้าสมาชิกไม่สามารถโต้แย้งดุลยพินิจของบริษัทฯ ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ เว้นแต่เป็นหลักฐานที่ออกโดยระบบของ Dayly Shop ที่บริษัทฯ ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องเท่านั้น

ข้อ 11. ค่าบริการในการใช้งาน Dayly Shop

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการอื่นใดสำหรับการใช้งาน Dayly Shop โดยบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ร้านค้าสมาชิกทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ข้อ 12. การประชาสัมพันธ์บริการ

ร้านค้าสมาชิกตกลงให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ามาใช้บริการผ่านระบบ Dayly Shop เพื่อส่งเสริมยอดการใช้บริการของ Dayly Shop ให้สูงขึ้น โดยร้านค้าสมาชิกต้องแสดงเครื่องหมาย และ/หรือ สัญลักษณ์ Dayly Shop ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและที่บริษัทฯ มอบให้ไว้เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าของร้านค้าสมาชิกทราบว่าเป็นบริการผ่านระบบ Dayly Shop ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ โดยร้านค้าสมาชิกไม่มีสิทธิใช้เครื่องหมาย และ/หรือสัญลักษณ์ Dayly Shop ของบริษัทฯ เพื่อการอื่นใด หรือบนสื่ออื่นใด นอกเหนือจากที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยเด็ดขาด และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ตามสมควรในการประชาสัมพันธ์ใด ๆ หรือการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆ ตามที่บริษัทฯ จะได้จัดทำเป็นครั้งคราว

ร้านค้าสมาชิกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบบริการของตนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าสิทธิเพิ่มเติม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงการเป็นร้านค้าสมาชิกในการให้บริการของ Dayly Shop จากบริษัทฯ

ข้อ 13. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ร้านค้าสมาชิกสามารถให้บริการแก่ลูกค้าและลูกค้าได้รับบริการที่พึงพอใจ ร้านค้าสมาชิกทราบดีว่าในบางกรณี ระบบ Dayly Shop อาจเกิดความผิดพลาดหรือความล่าช้า ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากระบบประมวลผล ระบบ Dayly Shop ระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ ซึ่งร้านค้าสมาชิกตกลงที่จะไม่เรียกร้องเอาค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเนื่องมาจากเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และร้านค้าสมาชิกจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในทันทีที่พบเหตุผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น

ร้านค้าสมาชิกต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดพลาดหรือล่าช้าดังกล่าวของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ โดยจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการแก้ไขความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นที่กำหนดโดยบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 14. การสิ้นสุดการเป็นร้านค้าสมาชิกและการยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิก

14.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับ หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ หรือการเป็นร้านค้าสมาชิกให้บริการผ่านระบบ Dayly Shop ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือต้องรับผิดชอบใดๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าร้านค้าสมาชิกฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นร้านค้าสมาชิก Dayly Shop ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจเรียกร้องให้ร้านค้าสมาชิกรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่บริษัทฯ ได้

14.2 บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญากับร้านค้าสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยบอกกล่าวให้ร้านค้าสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่มีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญา อย่างไรก็ดี ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยบอกกล่าวให้ร้านค้าสมาชิกทราบและให้มีผลเป็นการสิ้นสุดสัญญาทันที

14.2.1 ร้านค้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นร้านค้าสมาชิก Dayly Shop นี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ตลอดจนคำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ ที่ร้านค้าสมาชิกให้ไว้เมื่อมีการร้องขอจากบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการเป็นร้านค้าสมาชิก Dayly Shop นี้ เป็นคำรับรองหรือคำยืนยันที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ

14.2.2 ร้านค้าสมาชิกกระทำการใดๆ อันทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

14.3 ร้านค้าสมาชิกมีสิทธิยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยให้มีผลต่อเมื่อได้บอกกล่าวให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน ตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทฯ ได้อนุมัติคำขอยกเลิกการเป็นร้านค้าสมาชิกดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ การสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ จะไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงหนี้หรือสิทธิใดๆ ของบริษัทฯ ที่ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วก่อนการสิ้นสุดสัญญาแต่งตั้งร้านค้าสมาชิกนี้ รวมถึงไม่ตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากร้านค้าสมาชิกในกรณีที่ความเสียหายได้เกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดสัญญา

14.4 เมื่อสิ้นสุดการเป็นร้านค้าสมาชิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ร้านค้าสมาชิกต้องระงับการใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใด ๆ รวมถึงหยุดการแสดงตนว่าเป็นผู้ให้บริการผ่านระบบ Dayly Shop ในทันที พร้อมทั้งส่งมอบทรัพย์สินใดๆ ที่บริษัทฯ ได้ให้ไว้แก่ร้านค้าสมาชิกเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าคืนให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เก็บรักษาไว้ตามหน้าที่ (หากมี) คืนให้แก่บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลง

ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยแจ้งต่อร้านค้าสมาชิกทางเว็บไซต์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นใดที่ร้านค้าสมาชิกได้ให้ไว้ ซึ่งร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่ร้านค้าสมาชิกยังคงใช้ระบบ Dayly Shop ต่อไปนั้นให้ถือว่าร้านค้าสมาชิกยอมรับเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการแก้ไขใหม่นั้นทุกประการ

ข้อ 16. ข้อมูลอันเป็นความลับ

เอกสาร ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ รวมถึงรูปแบบการดำเนินการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ร้านค้าสมาชิกได้รับจากบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเป็นร้านค้าสมาชิกของ Dayly Shop นั้นให้ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับหรือความลับทางการค้า ซึ่งร้านค้าสมาชิกต้องไม่เปิดเผยหรือกระทำการอื่นใดให้บุคคลอื่นใดล่วงรู้ถึงข้อมูลอันเป็นความลับนั้น เว้นแต่เพื่อใช้ภายในองค์กรของร้านค้าสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งร้านค้าสมาชิกนี้เท่านั้น ซึ่งร้านค้าสมาชิกต้องผูกพันในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นไว้เป็นความลับตลอดไปแม้ว่าจะได้เลิกใช้ Dayly Shop แล้ว

ในการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อใช้ภายในองค์กรของร้านค้าสมาชิก ร้านค้าสมาชิกมีหน้าที่ควบคุมดูแลมิให้ข้อมูลอันเป็นความลับนั้นถูกเปิดเผยโดยพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์กร และมิให้ถูกเปิดเผยหรือถูกนำไปใช้โดยบุคคลภายนอกองค์กร มิเช่นนั้นร้านค้าสมาชิกจะต้องรับผิดเสมือนหนึ่งได้เปิดเผยข้อมูลนั้นเอง

ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ร้านค้าสมาชิกจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยดังกล่าว

ข้อ 17. ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และร้านค้าสมาชิก

บริษัทฯ และร้านค้าสมาชิกมิได้มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะนายจ้างกับลูกจ้าง และการเข้าทำข้อตกลงการใช้บริการของร้านค้าสมาชิกเฉพาะเพื่อการให้บริการ Dayly Shop ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น

ข้อ 18. ช่องทางการติดต่อ

ร้านค้าสมาชิกสามารถสอบถามและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สำหรับการใช้บริการ Dayly Shop ได้ผ่านช่องทาง Call Center ของบริษัทฯ ทางหมายเลข 02 030 0089 หรือทางเว็บไซต์ www.dayly.in.th หรือตามที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ข้อ 19. ความเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไข

ในกรณีที่ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อใด ๆ ก็ตามนั้นเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ร้านค้าสมาชิกยินยอมตกลงให้บังคับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในข้อนั้น ๆ ได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดต่อกฎหมาย และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นคงมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาต่อไป

ข้อ 20. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ถูกตีความและถูกบังคับตามกฎหมายไทย หากร้านค้าสมาชิกไม่ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น ร้านค้าสมาชิกต้องหยุดใช้บริการ Dayly Shop ในทันที ร้านค้าสมาชิกได้อ่านและรับทราบข้อความข้างต้นทั้งหมดแล้วและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขมา ณ ที่นี้