นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dayly Shop
(ปรับปรุงล่าสุด 25 กรกฎาคม 2562)
 1. บทนำของนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1.1 บริษัท ดีพบล็อค จำกัด ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฏหมายมีผลบังคับใช้กับบริษัท

  ข้อมูลการติดต่อ
  บริษัท ดีพบล็อค จำกัด
  แผนกบริการ
  หมายเลขโทรศัพท์ 02 030 0089

  1.2 ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม ให้หมายถึง Dayly Shop (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการขอใช้บริการ) บริษัทจะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการและการจัดเก็บข้อมูลของทางบริษัท ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาเพิ่มขึ้นระหว่างการให้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

  1.4 ท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้ ทางบริษัทได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม และการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อตระหนักว่าทางบริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

  1.5 การคลิก หรือการเข้าใช้บริการ “การลงทะเบียน” “ข้าพเจ้ายอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dayly” หรือ ข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการ หรือหน้าลงทะเบียนของ Dayly ท่านยอมรับว่าได้รับการแจ้ง และเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และท่านได้ยอมรับการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้

  1.6 บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆ ไป การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น ทางบริษัทจะประกาศไว้ในหน้าเว็บไซต์ หรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ท่านทางอีเมล หรือขณะที่ท่านใช้บริการ หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงแสดงอยู่ในคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์ม
  ถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลง ที่ทางบริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในอีเมล กรุณาตรวจสอบอีเมลเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญา และข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อบริษัท และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่าบริษัทได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  1.8 ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลของแพลตฟอร์มและเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นของ Daily Shop โดยไม่ต้องระบุถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตามท่านต้องสมัครและให้ข้อมูลส่วนบบุคคลของท่าน เมื่อท่านต้องการใช้บริการต่างๆ หากท่านมีความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือการร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการของบริษัท

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

  2.1 ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่ในรูปแบบข้อมูลเอกสารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งข้อมูลนี้ระบุความเป็นตัวตนของบุคคล มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน หรือสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุผล โดยผู้ถือครอบครองข้อมูล และ/หรือ เมื่อมีการร่วมกับข้อมูลอื่นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จนสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างแน่ชัด

  2.2 บริษัทจะเก็บข้อมูลจากท่านในปัจจุบัน และ/หรือ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต ดังต่อไปนี้:

  2.2.1 ข้อมูลระบุตัวตน ตัวอย่างเช่น ชื่อของท่าน เพศ วันเกิด
  2.2.2 ข้อมูลติดต่อ ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ของกิจการ ที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จ ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า อีเมล และเบอร์โทรศัพท์
  2.2.3 ข้อมูลบัญชี ตัวอย่างเช่น บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการชำระเงิน
  2.2.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ท่านและจากท่าน และรายละเอียดสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ท่านได้ซื้อหรือขอชำระเงินเพื่อใช้บริการจากบริษัท
  2.2.5 ข้อมูลเทคนิค ตัวอย่างเช่น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP) ข้อมูลการเข้าระบบ ประเภทเบราเซอร์ และเวอร์ชั่น การตั้งค่าเวลาและที่ตั้ง การเชื่อมต่อและประเภทของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อต่อ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าระบบแพลตฟอร์ม
  2.2.6 ข้อมูลส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้ (รวมถึง อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ ที่ใช้เป็นชื่อผู้ใช้) รหัสผ่าน การสั่งซื้อ หรือคำสั่งซื้อจากท่าน ความสนใจ การตั้งค่า การตอบรับ และการตอบแบบสำรวจ
  2.2.7 ข้อมูลการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์มของท่าน การตั้งค่าร้านค้า สินค้า และบริการอื่นๆ และรวมถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
  2.2.8 ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจในการรับข้อมูลการตลาดจากทางบริษัทและ บุคคลภายนอกของบริษัท และความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

  2.3 ในระหว่างที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและการให้บริการใดๆ ทางบริษัทได้รับข้อมูลส่วนตัวจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ได้:

  2.3.1 เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับบริษัท
  2.3.2 เมื่อท่านสมัครใช้การบริการใดๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่มีอยู่บนแฟลตฟอร์ม
  2.3.3 เมื่อท่านเข้าใช้ถึงรูปแบบและการทำงานที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มและการบริการอื่นๆ ของบริษัท
  2.3.4 เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือหลักประกันด้านการตลาดของบริษัท
  2.3.5 เมื่อท่านได้เข้าร่วมการแข่งขัน ส่วนลด กิจกรรม หรือแบบสอบถาม
  2.3.6 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือติดต่อบริษัทผ่านทางบริการภายใน หรือแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น เฟสบุ๊ค กูเกิ้ล และ ช่องทางอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  2.3.7 เมื่อท่านติดต่อโดยไม่ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการของบริษัท หรือเป็นผู้ให้บริการแทนของบริษัท

  2.4 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนตัวซึ่งมีความถูกต้องและไม่เป็นการหลอกลวง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และต้องแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทมีสิทธิในการเรียกร้องให้ท่านส่งเอกสารเพื่อยืนยันถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันตัวตนท่านของบริษัท ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

  2.5 บริษัทจะเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านสมัครใจตกลงให้ข้อมูลความเป็นส่วนตัวไว้กับบริษัท แต่หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลความเป็นส่วนตัวให้แก่บริษัท หรือต่อมายกเลิกความยินยอมในการใช้ข้อมูลความเป็นส่วนตัว บริษัทไม่สามารถให้บริการของบริษัท หรือให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มได้

  2.6 ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ส่งมาให้กับบริษัทได้ตลอดเวลาตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อมูลการติดต่อบนเว็บไซต์ www.dayly.in.th

  2.7 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลภายนอก แก่ทางบริษัท ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกที่ท่านได้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นให้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทได้จัดเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลนั้นที่เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ต่อไป

  2.8 หากท่านใช้บัญชี Dayly โดยผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียบัญชีอื่น หรือการเชื่อมโยงบัญชี Dayly กับบัญชีโซเชียลมีเดียอื่นของท่าน (หรือการใช้โซเชียลมีเดียของ Dayly ในรูปแบบอื่นทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต) บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านสมัครใจให้ข้อมูลไว้กับผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียตามนโยบายของผู้ให้บริการ และบริษัทจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บมาจากท่านจะนำไปใช้โดยบริษัท หรือส่งมอบให้กับบุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และผู้ให้บริการและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบุคคลภายนอก และผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  3.1.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ
  3.1.2 เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท
  3.1.3 การชำระเงินค่าสินค้าที่ท่านชำระผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจัดจำหน่ายโดยบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท จะถูกดำเนินการโดยบริษัทหรือตัวแทนของทางบริษัท
  3.1.4 การส่งมอบสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มไม่ว่าจำหน่ายโดยบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลภายนอกเพื่อทำการแจ้งยอดการชำระเงิน ส่งมอบใบเสร็จรับเงิน หรือรวมถึงจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (ตัวอย่างเช่นให้แก่ผู้จัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายของบริษัท) ไม่ว่าสินค้านั้นจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มโดยบริษัทหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท
  3.1.5 เปรียบเทียบข้อมูลและยืนยันกับบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
  3.1.6 ให้กับผู้จัดการบัญชีของท่าน (ถ้ามี) กับทางบริษัท
  3.1.7 เพื่อตรวจสอบและทำธุรกรรมทในการชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านระบบออนไลน์
  3.1.8 เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
  3.1.9 เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาบนแพลตฟอร์มเเละปรับเปลี่ยนให้กับผู้ใช้
  3.1.10 เพื่อระบุผู้เข้าชมบนแพลตฟอร์ม
  3.1.11 เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากรและพฤติกรรมของผู้ใช้
  3.1.12 เพื่อเสนอข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือที่ท่านร้องขอจากบริษัท รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายสินค้าและบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งการให้ข้อมูลนี้ท่านได้ยืนยันว่าท่านไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปติดต่อเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้
  3.1.13 ตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อส่ง เอกสารการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของทางบริษัทหรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลที่สามเป็นคราวคราวไป
  3.1.14 ทางบริษัทอาจดำเนินการตัดสินใจให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใดๆ ข้างต้นนี้

  3.2 บริษัทอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายจากทางบริษัทและจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถยกเลิกการการรับข้อมูลได้ตลอดระยะเวลา

  3.3 กรณียกเว้น ทางบริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และตามข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ

  3.4 บริษัทอาจแชร์และอนุญาตให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กับบุคคลภายนอก และบริษัทในเครือรวมถึงกับ บริษัท ทีทูพี จำกัด บริษัท ดีพสปาร์ค จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการ การดำเนินทางธุรกรรมให้สำเร็จ เพื่อจัดการบัญชีและความสัมพันธ์ที่ดีของบริษัทกับท่าน เพื่อการตลาดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อเรียกร้องใดๆ ที่บริษัทเห็นสมควร ในการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับพวกเขา และมีการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านไว้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะให้ความมั่นใจว่าบุคคลที่สามและบริษัทในเครือจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง หรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน

  3.5 หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศไทย บริษัทอาจโอนข้อมูลหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยได้ เพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในการเปิดเผยหรือโอนหรืออนุญาตให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทที่ได้รับข้อมูลมีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้หรือในมาตรฐานเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้กับบริษัท

 1. การเพิกถอนความยินยอม และการให้ลบ หรือ การทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

  4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ใดๆ หรือในลักษณะที่ได้ระบุไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา หรือร้องขอให้ลบหรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่ได้ระบุไว้ด้านบน

  4.2 โปรดทราบว่าหากท่านแจ้งเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์หรือในลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น หรือร้องขอให้ลบ หรือทำข้อมูลให้เป็นนิรนาม ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางบริษัทอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่มีกับท่าน และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ก็ตามที่ตามกฏหมายกำหนดไว้

 1. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล

  5.1 เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทมีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรืออาจทำให้เข้าใจผิด ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยการเข้าไปที่แพลตฟอร์ม หากท่านไม่สามารถทำการอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางบัญชีของท่านได้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 030 0089

  5.2 บริษัททำตามขั้นตอนเพื่อแชร์ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงใหม่ของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือ เมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  6.1 หากท่านต้องการขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ทางบริษัทได้เก็บไว้ หรือมีข้อสงสัยในวิธีการเก็บข้อมูลที่ได้ใช้ หรือได้เปิดเผยโดยทางบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 030 0089 เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินตามคำขอของท่านอาจมีความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตรวจสอบข้อมูลของท่านโดยจำกัดจำนวน 1 ครั้งต่อปี และอาจมีการเรียกค่าบริการเพิ่มเติมหามีการร้องขอเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  7.1 เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง การเก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข จำหน่าย หรือ ความเสี่ยงในทำนองเดียวกันของข้อมูล ทางบริษัทได้นำมาตรการบริการจัดการข้อมูล ด้านเทคนิคที่เหมาะสมมาใช้ ตัวอย่างเช่น

  7.1.1 การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ต้องการเข้าใช้
  7.1.2 ติดตั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  7.1.3 การลบหรือไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายบังคับใช้ หรือ เมื่อไม่ต้องการเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป
  7.1.4 ใช้การป้องกันข้อมูลเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลทางการเงินของคุณ

  7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิดโดย Dayly กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการตามรายละเอียดติดต่อที่ให้ไว้ด้านบน

  7.3 ท่านควรระวังไว้ด้วยว่าไม่มีวิธีการใดของการส่งข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แต่บริษัทจะพยายามป้องกันความปลอดภัยถึงข้อมูล และตรวจสอบและปรับปรุงมาตการการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ

  7.4 กรุณาใช้ตัวเลขตัวอักษรและเครื่องหมายพิเศษที่มีความเฉพาะในการตั้งรหัสผ่าน และห้ามแชร์รหัสผ่าน Dayly กับใคร หากท่านให้รหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้น จากบัญชีชื่อของท่าน หากท่านเสียการควบคุมซึ่งรหัสผ่าน หรือเสียการควบคุมถึงข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ส่งให้กับ Dayly ถือว่าท่านต้องรับผิดชอบและมีผลผูกพันต่อการกระทำนั้นตามกฎหมาย ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือหากท่านมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ารหัสผ่านของท่านถูกเปลี่ยนแปลงโดยท่านไม่ได้เป็นผู้กระทำ ให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทและขอเปลี่ยนรหัสผ่านทันที บริษัทขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีผู้ใช้และปิดหน้าค้นหาหลังจากที่ท่านได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลอื่น

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  8.1 บริษัทจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นหรือตามกฎหมายหรือเท่าที่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเก็บข้อมูลนั้นไว้

  8.2 บริษัทจะหยุดการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือลบข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับท่านตามที่มีเหตุผลพอสมควรที่จะถือว่าการเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้เก็บข้อมูลไว้ก่อนนี้และไม่มีความจำเป็นต่อกฎหมายหรือต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

 1. การเก็บข้อมูลของระบบ

  9.1 บริษัทหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจอาจใช้คุกกี้ หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถให้บริการท่านได้ดี รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวมากขึ้นเมื่อท่านเข้าใช้บริการหรือเข้าใช้แพลตฟอร์ม

  9.2 เมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ของท่านหรืออุปกรณ์โทรศัพท์หรือเครื่องมือชนิดอื่นๆ ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะทำการบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งบราวเซอร์ของท่านจะส่งข้อมูลเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้รวมอยู่ด้วย

  9.2.1 ไอพีแอดเดรสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร
  9.2.2 ประเภทของเบราว์เซอร์
  9.2.3 หน้าเว็บเพจที่ท่านได้เข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้ามาที่แพลตฟอร์มของบริษัท
  9.2.4 หน้าเว็บเพจภายในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม
  9.2.5 เวลาที่ใช้ในหน้าเพจรายการและข้อมูลที่ค้นหาบนแพลตฟอร์ม วันและเวลาที่เขาใช้และสถิติอื่นๆ

  9.3 ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่บริษัทได้ให้บริการ

  9.4 คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือดูข้อความ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทางบริษัทได้รับรู้ถึงอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และช่วยให้บริษัทปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงตามความสนใจของท่านอย่างรวดเร็วและทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีประโยชน์และสะดวกต่อท่านมากขึ้น

 1. สิทธิของ Dayly ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านรับทราบและยอมรับว่า Dayly มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรัฐบาล ข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือ ต่อผู้มีอำนาจ หรือ ต่อเจ้าของผู้มีสิทธิ์ หรือ ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่ Dayly เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฎิบัติตามหน้าที่ข้อกำหนด หรือการร่วมมือใดไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือได้รับคำสั่งมา เพื่อให้ความร่วมมือตามคำสั่งการสืบสวนและหรือตามที่ร้องขอจากบุคคลเหล่านั้น ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านตกลงยินยอมให้ Dayly เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวตามสถานการณ์ดังที่กล่าวมานี้

 1. หน้าเว็บไชต์ของบุคคลภายนอก

  แพลตฟอร์มอาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกเช่น บริษัทในเครือ ร้านค้าหรือช่องทางรับชำระค่าบริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบถึงนโยบายส่วนบุคคลของเว็บไซต์ต่างๆนั้นเพื่อดูว่ามีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่เก็บรวมรวบไปรับจากท่านอย่างไร